Beschikking omgevingsvergunning – Van den Noort BV - De Leest 26 te Dongen – OLO 7826853 - 2023-026490

Bekendmaking voor bouwvergunningmilieuvergunning in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsdongen.nl op: 01-11-2023

  1. Bekendmakingen Dongen
  2. Beschikking omgevingsvergunning – Van den Noort BV – De Leest 26 te Dongen – OLO 7826853 – 2023-026490

bouwvergunningmilieuvergunning de Leest Dongen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Dongen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant beschikking reguliere procedure Wabo, Van den Noort BV, gelegen aan De Leest 26 te Dongen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Van den Noort BV. De aanvraag betreft het bouwen van een sorteerloods en het milieuneutraal veranderen van de inrichting, voor de inrichting gelegen aan de De Leest 26 te Dongen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning op de aanvraag verlenen. De aanvraag, de verleende beschikking en de bijbehorende stukken zijn vanaf 1 november 2023 tot en met 13 december 2023 te bekijken bij de gemeente Dongen of via het digitale publicatieblad op www.officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Tevens is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer 013 206 01 00. Tegen deze beschikking bestaat de mogelijkheid om schriftelijk bezwaar in te dienen. De termijn van zes weken vangt aan met ingang van de dag na toezending van deze beschikking. De beschikking is digitaal toegezonden op d.d. 30 oktober 2023. Deze schriftelijke bezwaren moeten worden gericht en toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, t.a.v. het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Het bezwaar moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: 1.naam en adres van de indiener; 2.de dagtekening; 3.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 4.de gronden van het bezwaar. De beschikking treedt in werking de dag na verzending van de beschikking. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Aan deze procedure is het kenmerk 2023-026490 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaaksysteem. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Dongen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Overige Vergunningen Dongen

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.