Beschikking (Fase 1) uitgebreid Wabo - de realisatie van twee decoratielijnen - Eindsestraat 133, 5105NA Dongen

Bekendmaking voor milieuvergunning in Noord-Brabant

Geplaatst op Lokaalnieuwsdongen.nl op: 27-10-2023

  1. Bekendmakingen Dongen
  2. Beschikking (Fase 1) uitgebreid Wabo – de realisatie van twee decoratielijnen – Eindsestraat 133, 5105NA Dongen

milieuvergunning Eindsestraat Dongen Bekendmakingen

Meer info over Bekendmakingen provincie Dongen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking (eerste fase) uitgebreide procedure Wabo voor de realisatie van twee decoratielijnen, voor de inrichting gelegen aan Eindsestraat 113 te Dongen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een aanvraag (eerste fase) voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van Ardagh Dongen. De aanvraag betreft de realisatie van twee decoratielijnen, voor de inrichting gelegen aan de Eindsestraat 133 te Dongen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag (eerste fase) verlenen. Tevens maken zij bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning, d.d. 21 januari 2015 voor deze inrichting gelegen aan Eindsestraat 133 te Dongen, ambtshalve wijzigt. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend, dat zij op basis van artikel 8.42 Wet milieubeheer een besluit tot het stellen van maatwerkvoorschriften nemen. Dit is een besluit dat los staat van de beschikking op aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 27 oktober 2023 tot en met 7 december 2023 ter inzage bij de gemeente Dongen. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. U kunt dit besluit en de bijbehorende stukken digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). Tevens is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) - 206 04 51. In de linkerbovenhoek van de envelop dient het woord 'bezwaarschrift' te worden vermeld. Het secretariaat van de Hoor- en adviescommissie is bereikbaar op telefoonnummer (073)-6808304, faxnummer (073)-6807680 en via e-mailadres bezwaar@brabant.nl. Tegen de beschikking kan tot en met 8 december 2023 beroep worden ingesteld door belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep. Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist. De beschikkingen voor de eerste en de tweede fase vormen gezamenlijk de omgevingsvergunning. De beschikkingen van beide fasen treden op dezelfde dag in werking. Deze dag is de dag waarop de tweede fase in werking zal treden. Het indienen van een bezwaarschrift of beroepschrift houdt niet in dat de werking van de beschikking wordt uitgesteld. Het is daarom mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift / beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voorwaarde om een dergelijke voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake is van een spoedeisend belang. Aan deze procedure is het kenmerk 2023-000178 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan info@omwb.nl.

Unknown

 Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Lokaalnieuwsdongen.nl Redactie

Onze redactie krijgt van de gemeente altijd een overzicht van de laatste bekendmakingen en aanvragen voor vergunningen in Dongen. Wij proberen deze altijd z.s.m. op onze site te plaatsen, zodat jij op de hoogte blijft van wat er speelt in jouw omgeving.

Heb je een opmerking over een van de bekendmakingen?

We antwoorden graag op je bericht. Laat het ons weten door contact met ons op te nemen.